Study Day 2006

Schitteren in de marge… antropologie, gender en de media

Of hoe de deelname van -feministisch- antropologen aan politiek-maatschappelijke debatten in de nationale media te versterken

2 juni 2006, Universiteit Utrecht

Tijdens de centrale discussie op de studiedag in 2005 over ethiek in de antropologie werd onder andere te berde gebracht dat feministisch antropologen soms terughoudend zijn hun kennis te presenteren in het publieke domein. Een van de argumenten daarvoor was dat dan ruimte voor essentiële nuanceringen beperkt wordt doordat andere eisen gesteld worden aan de wijze van communiceren. Voor de inhoud van de aankomende studiedag hebben we voortgeborduurd op dit signaal.

Veel onderwerpen die heden ten dage aan de orde zijn in het publieke politiek-maatschappelijke debat vallen vaak ook binnen het specifieke aandachtsgebied van -feministisch- antropologen. We denken hierbij aan thema’s op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, buitenlandbeleid en vreemdelingenbeleid en onderwerpen met een multiculturele dimensie. Voor deze studiedag willen wij specifiek de aandacht richten op onderwerpen gerelateerd aan die thema’s en onderwerpen die refereren aan de synergie of juist het spanningsveld tussen vrouwenrechten en culturele rechten.

In het werk van feministisch antropologen staat centraal dat kennis en inzicht kunnen bijdragen aan een veranderingsproces. In veel landen is het dan ook vanzelfsprekend dat zij naast hun wetenschappelijke activiteiten deelnemen aan publiekelijke politiek-maatschappelijke discussies en andere activiteiten die raken aan hun aandachtsgebied. In Nederland lijkt hier echter minder expliciet sprake van. Niet alleen vragen we ons af hoe dit komt, maar we denken ook dat het wenselijk is dat ideeën zichtbaar gemaakt worden onder ‘het grote publiek’ en in ‘de Nederlandse maatschappij’. Juist in het huidige politieke klimaat en gezien de ‘hete onderwerpen’ die op tafel liggen in het kader van multiculturalisme (b.v. de hoofddoekjesdiscussie), zijn doordachte, goed beargumenteerde en genuanceerde meningen een waardevolle aanvulling.

Op basis van concrete ervaringen, zowel positief als negatief, wagen we op de studiedag een poging om in kaart te brengen welke factoren aan onze kant een rol spelen in het al dan niet betreden van de publieke arena via de media en welke factoren relevant zijn aan de ontvangende kant om ons op basis van onze kennis en inzichten deel te laten nemen aan bepaalde debatten. Daarnaast willen we gezamenlijk bekijken welke mogelijkheden tot verbetering binnen ons praktisch bereik liggen.

Het inhoudelijk slagen van de studiedag is in hoge mate afhankelijk van de concrete ervaringen van feministisch antropologen met deelname aan publieke debatten in de nationale media. Eenieder die hieraan een bijdrage wil leveren door het delen van haar/zijn ervaringen nodigen we dan ook uit contact op te nemen met één van de Losco-leden.

Losco en assistentie:

Marina de Regt
Gerdien Steenbeek
Jantine van Lisdonk
Madelon Govaars
Janneke van Gog

——————————————————————————–

Programma Lova-studiedag, 2 juni 2006
Schitteren in de Marge…
antropologie, gender en de media

Plaats: Boothzaal, Universiteitsbibliotheek, Heidelberglaan 3
De Uithof, Universiteit Utrecht

Ochtendprogramma
09.30 – 10.00 Ontvangst, inschrijving, koffie 10.00 – 10.30 Welkomstwoord door Marina de Regt (UvA) Algemene ledenvergadering door Annelou Ypeij (CEDLA) en Gerdien Steenbeek (UU)
10.30 – 11.15 lezing: Saskia Wieringa (IIAV): “Maatschappelijke hot topics als seksualiteit en religie: voer voor antropologen?
11.15 – 11.30 Koffiepauze
11.30 – 12.15 lezing: Anke van der Kwaak (KIT): “The public gaze on private parts: Ervaringen met het debat over vrouwenbesnijdenis in Nederland
12.15 – 13.00 Reactie door Lorraine Nencel (VU) en plenaire discussie
13.00 – 14.15 Lunch (eigen rekening)
Middagprogramma
14.15 – 15.00 Lezing: Wat hebben (feministisch) antropologen de media te bieden? En hoe kunnen we de pers actief benaderen? Soleani Martis (Senior medewerkster perscommunicatie, UU)
15.00 – 15.15 Theepauze
15.15 – 16.00 Mediatraining: Ien van Duijnhoven (VrijSpel B.V.)
16.00 – 17.00 Paneldiscussie met o.a. Saskia Wieringa, Anke van der Kwaak en Lorraine Nencel.
Vanaf 17.00 Borrel (eigen rekening)

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de capgroep Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht.